පොත් තැබීම් අංශය

පොත් තැබීම් අංශයෙහි කාර්යභාරය.

  1. බස්නාහිර පළාත් සභාවට අදාළ සියළුම ගිණුම් ඒකකවල මාසික ගිණුම් සාරාංශ ලබා ගැනීම හා ඒවායේ නිවැරදිතාව තහවුරු කර ගැනීම.
  2. මාසික ගිණුම් සාරාංශ ඒකාබද්ධ කිරීම
  3. මාසික භාණ්ඩාගාර ගිණුම් වාර්තා ගණන්දීමේ නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කිරීම , පාලන කටයුතු හා ගිණුම් ප්‍රසිද්ධ කිරීම.
  4. පළාත් අරමුදලේ ගිණුම් තැබීම , නියමිත අදාළ පොත් හා ගිණුම් පවත්වා ගැනීම.
  5. ගිණුම් වාර්තා පිළියෙල කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම.
  6. පළාත් අරමුදල් අවසන් ගිණුම සකස් කර විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
  7. අග්‍රිම සීමා නියම කිරීම හා අවම සීමා සංශෝධනය කිරීම
  8. අත්තිකාරම් ගිණුම් සීමා සංශෝධනය කිරීම
  9. රජයේ ඇස්තමේන්තුවල පළාත් සභාව වෙනුවෙන් පවතින වැය ශීර්ෂයන්ට අදාලළු විසර්ජන ගිණුම ඉදිරිපත් කිරීම (312 ගිණුම)

කාර්ය මණ්ඩලය – පොත් තැබීම් අංශය

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම තනතුර
01 පී.ඩබ්.එන්.ඩී.කුලසිංහ මිය ගණකාධිකාරී (පොත් කැබීම්)
02 එස්.එම්.කන්දඋඩහේවා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
03 කේ.සී.එච්.ගුණරත්න මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
04 ඒ.ඒ.ඒ.නිශාන්ති මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
05 ඩබ්.ඒ.සවිනද්‍රා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
06 ඩබ්.එම්.චාමිනී කෝෂිලා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
07 අයි.ඩබ්.එල්.දයාරත්න මෙය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
08 එල්.ඒ.ඩී.එස්.මධුභාෂිණී මය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
09 අයි.ඩී.බී.මධුවන්ති මිය සංවර්ධන නිලධාරි