සැපයීම් අංශය

ප්‍රධාන කාර්යයන්

• ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.
• ප්‍රධාන ගබඩාව හා ආකෘති පත්‍ර ගබඩාව පවත්වාගෙන යාම.
• ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට ඉන්වෙන්ට්‍රි භාණ්ඩ හා පාරිභෝගික භාණ්ඩ භාරගැනීම සහ නිකුත් කිරීම.
• පළාත් සභා මුදල් කුවිතාන්සි පොත් , ඉන්ධන ඇණවුම් පොත්, ධාවන සටහන් පොත් හා දුම්රිය බලපත්‍ර පොත් සෑම කාර්යාලයකටම නිකුත් කිරීම.
• වත්කම් කළමණාකරණ පද්ධතිය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීම.
• පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල තුළ ආයතන සඳහා වත්කම් කළමනාකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
• වත්කම් හා පිරිවැය කළමනාකරණය සඳහා රජයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් ලේඛණගත කිරීම සඳහා කොම්ප්ට්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.
• දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදලින් ණය ලබා ගැනීම් සඳහා එම අරමුදල වෙත ඉල්ලුම් පත් නිර්දේශ කිරීම.
• රජයේ මුද්‍රණාලයෙන් පොදු ආකෘති පත්‍ර ගෙන්වා ගැනීම හා තොග පවත්වාගෙන යාම.
• බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයත් මූල්‍ය නොවන වත්කම් පිළිබඳ තොරතුරු කොම්ප්ට්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය වෙත වාර්තා කිරීමට අදාළ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.
• වත්කම් කළමනාකරණ පද්ධතියට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.(බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල තුළ තිබෙන ආයතන සඳහා ක්‍රියාත්මක)

කාර්ය මණ්ඩලය

සැපයීම් අංශය තනතුර
01 ටී.ජී.එච්.එන්.තඹවිට මිය ගණකාධිකාරි (සැපයීම්)
02 එම්.කේ.එච්.අයි.මල්වැන්න මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
03 එම්.වයි.රත්නසූරිය මිය සංවර්ධන නිලධාරි
04 එම්.ජී.එස්.ඩබ්.කුමාරි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි