තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ විස්තර

නම් කරන ලද නිලධාරී
ඒ.එම්.එස්. මල්කාන්තී මිය.

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(මුල්‍ය).
මුල්‍ය අංශය, 6 වන මහල, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
අංක 204,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.
Tel : +94 112092640

තොරතුරු නිලධාරී
එල්. ඒ. බී. එල්. ගුණසේන මිය

අධ්‍යක්‍ෂ (ගිණුම් සහ ගෙවීම්).
මුල්‍ය අංශය, 6 වන මහල, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
අංක 204,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

Tel : +94 112092639