තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ විස්තර

නම් කරන ලද නිලධාරී
එල්. ඒ. කළුකපුආරච්චි මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)
කාර්යාලීයිය දුරකථන අංකය – 0112092606
ෆැක්ස් අංකය 0112092609
විද්‍යුත් ලිපිනය dcsadmin@cs.wpc.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී
එන්.එච්.සුමින්ද මයා

අධ්‍යක්‍ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)
කාර්යාලීයිය දුරකථන අංකය – 0112092639
ජංගම දුරකථන අංකය   0714407491
ෆැක්ස් අංකය 0112092636
විද්‍යුත් ලිපිනය csfaccpay@wpc.gov.lk
nhsuminda@gmail.com