ආදායම් හා මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

ආදායම් ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම හා ප්‍රතිශෝධන ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීමේ කටයුතු , ආදායම් ප්‍රගති සමාලෝචන කටයුතු , ආදායම් වාර්තා පිළියෙල කිරීම, ආදායම් දත්ත තබා ගැනීම හා විශ්ලේෂණය , ආදායම් ගිණුම් පිළියෙල කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම, හිඟ ආදායම් ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම, හිඟ ආදායම් එකතු කිරීම සම්බන්ධ ප්‍රගති සමාලෝචනය, නව ආදායම් මාර්ග හඳුනා ගැනීම, ආදායමට අදාල දත්ත රැස්කර තබා ගැනීම හා විග්‍රහය, ආදායම් ප්‍රඥප්ති පිළිබඳ කටයුතු හා උකස් ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

  • මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

මුල්‍ය රීති පැනවීම හා සංශෝධනය හා අධීක්ෂණය, විගණකාධිපතිගේ විගණන වාර්තා පිළිබඳ කටයුතු , පළාත් සභා නිලධාරීන්ගේ ඇප, පළාත් සභා ආකෘති පත්‍ර පාලනය සහ නව ආකෘති පත්‍ර හඳුන්වාදීම, රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම් අන්තර් පළාත් ණය ගැති/ණය හිමි ශේෂ නිරවුල් කිරීම.

කාර්ය මණ්ඩලය

ආදායම් හා මුදල් අංශය තනතුර
01 ඕ.සී.නිලූෂිණී මිය අධ්‍යක්ෂ (ආදායම් හා මුදල්)
02 ජී.එස්.නිරෝෂිකා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
03 එන්.එම්.ජයසූරිය මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
04 ආර්.එම්.කේ.එන්.සමන්කුමාරි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
05 එම්.ඒ.එස්.පී.සෙනවිරත්න මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
06 ඩබ්.එන්.ඩී.පෙරේරා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
07 ටී.එල්.ටී.සී.සඳමාලි මෙය සංවර්ධන නිලධාරි

ආදායම් සංකේත අනුව 2021 එකතු කරන ලද ආදායම හා 2022 , 2023 ආදායම් ඇස්තමේන්තුව රු.’000

අනු අංකය ආදායම් විස්තරය ආදායම් සංකේතය එකතු කරන ලද ආදායම 2021 ඇස්තමේන්තුව 2022 ඇස්තමේන්තුව 2023
01 රා තැබෑරුම් රේන්ද 10.02.04.03 76836 149922 110000
02 රා මැදීමේ බලපත්‍ර ගාස්තු 10.02.04.04 11 7 12
03 මෙරට මත්පැන් බලපත්‍ර ගාස්තු 10.02.04.05 395539 551826 400000
04 පිටරට මත්පැන් තැබෑරුම් රේන්දය 10.02.04.06 9417 13967 9000
05 මුද්දර ගාස්තු (2011 අංක 13 දරණ පළාත් සභා (මුද්දර ගාස්තු මාරු කිරීම) පනත යටතේ) 10.02.07.00 4528606 4453534 6000000
06 තැපැල් හා උසාවි කටයුතු හැරුණු විට ඇති ගිවිසුම් ගාස්තු ඇතුළු මුද්දර ගාස්තු 10.02.07.01 20585813 23351232 20000000
07 උසාවි ලේඛන යටතේ මුද්දර ගාස්තු 10.02.07.02 88199 99721 90000
08 පිරිවැටුම් බද්ද 10.02.09.00 1627 2246 3000
09 ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 10.02.12.00 117972 81862
10 මෝටර් වාහන බලපත්‍ර ගාස්තු 10.03.01.01 4271918 4388486 5400000
11 පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන ලියාපදිංචි කිරිමේ ගාස්තු 10.03.07.01 5000
12 බඩු උකස් ගන්නන්ගෙන් අය කරන වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තු 10.03.07.10 6944 7253 7000
13 තෑගී තරඟ බදු 10.03.07.11 82495 138416 85000
14 රජයේ ගොඩනැගිලි බදු කුලී 20.02.01.01 24480 36025 25000
15 රජයේ කැලෑවලින් ලැබෙන ආදායම් 20.02.01.02 604 73 300
16 ඉඩම් හා අනෙකුත් බදු කුලී 20.02.01.03 375319 348812 260000
17 පොලි-රජයේ නිලධාරීන්ගේ ණය සහ අත්තිකාරම් 20.02.02.02 193899 187956 200000
18 පොලි – ආයෝජන 20.02.02.03 393177 3833527 4380000
19 මෝටර් රථවාහන පනත යටතේ අය කරන ගාස්තු හා අනෙකුත් ලැබීම් 20.03.02.14 354877 199625 395000
20 කෘෂීකර්ම කටයුතු 20.03.02.18 10489 19462 12000
21 සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය කටයුතු 20.03.02.23 54879 64469 60000
22 සෞඛ්‍ය සේවාවන් 20.03.02.24 6221 5784 6500
23 ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු 20.03.02.30 23656 21377 25000
24 ඛණිජ බදු 20.03.02.30 11334 7668 9000
25 විවිධ 20.03.02.99 267466 306622 202405
26 උසාවි දඩ 20.03.03.01 1110310 1379502 1250000
27 පෞද්ගලික බස් රථ පනත යටතේ අය කරන ගාස්තු 20.03.03.03 29588 30451 31000
28 මෝටර් වාහනවලින් අය කරන දඩ මුදල් 20.03.03.04 249797 331066 250000
29 ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රඥප්තිය යටතේ වන්දි ලැබීම් 20.03.03.05 14659 18575 15000
30 විවිධ ප්‍රාග්ධන වත්කම් විකිණීම් 20.06.02.00 459 1210 421
එකතුව