බස්නාහිර පලාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ මූල්‍ය අංශයට සාදරයෙන් පිලිගනිමු