ඇමතුම් විස්තර

ලිපිනය :
මූල්‍ය අංශය, 6 වන මහල,බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
අංක 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

විද්‍යුත් තැපෑල : dcsfinance@cs.wpc.gov.lk