ගිණුම් හා ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තු කාර්යභාරය

(1) බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයත් සියලු අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු සඳහා අක්මුදල් නිදහස් කිරීම
(2) පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන මුදල් පොත පවත්වාගෙන යාම හා ඊට අදාල බැංකු සැසඳුම් සකස් කිරීම
(3) මධ්‍යම රජයෙන් ලැබිය යුතු හා රේඛීය අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබිය යුතු ප්‍රදාන සහ ප්‍රේෂණ ලබා ගැනීම හා ඒ සම්බන්ධ වාර්තා සකස් කිරීම
(4) පළාත් අරමුදලට අයත් සියලුම ප්‍රේෂණ, අක්මුදල් සහ අනෙක් ප්‍රභවයන්ගෙන් ලැබෙන මුදල් රැස්කර ගැනීම

(5) පළාත් අරමුදලේ ඇති අතිරික්ත මුදල් අයෝජනය කිරීම
(6) ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලට අයත් විගණකාධිපති විගණන විමසුම් හා විගණන වාර්තා සඳහා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීම් හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
(7) පාර්ලිමේන්තු ගිණුම් කාරක සභාව විසින් ඉල්ලුම් කරන වාර්තා හා අදාල තොරතුරු සැපයීම

(8) පාර්ලිමේන්තු ගිණුම් කාරක සභාවට, පළාත් සභාවේ ආයතන වෙනුවෙන් තොරතුරු හා වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම හා කෙටුම්පත් කිරීම

(9) සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

(10) මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ලබන මූල්‍ය හා ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ පළාත් සභාවට අදාළ කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීම සහ ඒ අනුව පළාත් මූල්‍ය හා ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම

(11) පළාත් මූල්‍ය රීති 83 යටතේ මූල්‍ය බලතල පැවරීම වාර්ෂිකව සකස් කිරීම

(12) පළාත් සභාවේ අලාභ අත්හැර දැමීම සහ කපා හැරීම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම

(13) පළාත් මූල්‍ය රීති ප්‍රකාරව ප්‍රධාන ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට අදාලව කටයුතු කිරීම

(14) පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලවල අදාළව බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ වසා දැමීම හා බැංකු ගිණුම් මෙහෙයවන ප්‍රධානීන්ගේ වෙනස්වීම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම

(15) පළාත් සභාවේ ආයතන සම්බන්ධව පැන නගින ගිණුම් හා මූල්‍ය සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා උපදෙස් ලබාදීම සහ මාර්ගෝපදේශ සැපයීම

කාර්යය මණ්ඩලය

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම තනතුර
01 එන්. එච්. සුමින්ද මයා අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)
02 කේ. එච්. අසංග ප්‍රසාද් කුමාර මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
03 පී. ජී. පී. රශ්මිකා ගමගේ මෙය සංවර්ධන නිලධාරි
04 ඩබ්. කේ. මධුෂානි ප්‍රබුද්ධිකා විතාන මිය සංවර්ධන නිලධාරි
05 ඩී. ඩී. සජීවනී ප්‍රනාන්දු මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
06 එම්. තුෂාරි සඳරේණු පෙරේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරි
07 එච්. ඩබ්. ඉරේෂා දිල්රුක්ෂි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
08 ආර්. පී. සරලා ප්‍රියංගනී මිය සංවර්ධන නිලධාරි
09 චතුරානි කේ. වික්‍රමනායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි
10 එම්. එච්. මධුරංග මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
11 කේ. එන්. එස්. ඒ. උමේෂා මධුමාලි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
12 ඒ. රුක්ෂි ලක්මාලි සිල්වා මෙය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි