අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රධාන කාර්යයන්

01. බස්නාහිර පළාත් සභා ආයතන වෙතින් වාර්ෂික අවශ්‍යතා පිළිබඳ තොරතරු කැඳවා ඒවා සමාලෝචනය කොට ඇස්තමේන්තු අවශ්‍යතා අදාළ ආකෘති මගින් මුදල් කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
02. මුදල් කොමිසම සමඟ අවශ්‍යතා හා ආදායම් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කොට ප්‍රදාන නිර්දේශ ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
03. වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශ , මුදල් ප්‍රකාශ සංශෝධන , පරිපූරක ඇසතමේන්තු හා ඊට අදාළ විසර්ජන ප්‍රඥප්ති සකස් කර පළාත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය , ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නිර්දදේශ මත සභාවේ අනුමැතියට ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
04. පළාත් මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත වොරන්ට් බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කර වියදම් සඳහා අධිකාරි බලය ලබා ගැනීම
05. කාර්යාලීයීය අවශ්‍යතා සලකා ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදනවලට අවශ්‍ය සංශෝධන සඳහා වීරමොං පටිපාටිය අනුව කටයුතු කිරීම.
06. අත්තිකාරම් සීමා සංශෝධන සඳහා සභා අනුමැතිය ලබා ගැනීම
07. අත්‍යාවශ්‍ය , හදිසි හා අනපේක්ෂිත අවස්ථාවලදී කාර්යාල වෙත අවශ්‍ය වියදම් දැරීම සඳහා විවිධ සේවා ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රතිපාදන සලසා දීම.

කාර්යය මණ්ඩලය

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම තනතුර
01 එම්.ඩබ්.එස්.කුරේ මයා අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)
02 ඩී.කේ.මුණසිංහ මෙය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
03 එච්.ඩී.ආර්.එම්.ගුණසේකර මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
04 ආර්.ඒ.ඩබ්.කුමාර මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
05 ඩී.එම්.කේ.ඩී.දිසානායක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
06 ඩී.ඊ.එදිරිතිලක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
07 පී.වී.සී.මනෝහාරි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි