தகவல் அலுவலகர்களின் விபரம்

தகவல் அலுவலகர்
திருமதி எல்.ஏ.பி.எல். குணசேன

இயக்குனர் (கணக்குகள் மற்றும் கட்டணம்)
நிதி பிரிவு, மேற்கு மாகாண சபை அலுவலக வளாகம், நிலை 6,
எண் 204
டென்சில் கோபெகடுவா மாவதா,
பத்தரமுல்ல.
தொலைபேசி: +94 112092639